Clwb Ffermwyr Ifanc Llanwenog

Newyddion

Rali’r Sir a’r Sioe Frenhinol 2017

Cafodd Rali’r sir ei chynnal eleni yn Felinfach ar yr 2ail o Fehefin, roedd yn ddiwrnod llawn cystadlu brwd a llwyddiant i lawer o aelodau’r clwb. Braf oedd gweld Elin Haf Jones fel brenhines y sir ar lwyfan y rali. Roeddet yn edrych yn brydferth iawn Elin. Ar ddiwedd yr holl cystadlu, roedd y clwb yn gydradd 6ed, ac fe wnaethom ddod yn ail yn y Cwpan Gwynne eleni. Dyma oedd canlyniadau’r rali eleni:

Coginio: Nia Morgans a Guto Ebbsworth - 2il
Crefft: Carwyn Davies - 2il
Pryf gylch: 2il
Gwisgo i fyny: 2il
Cneifio: Steffan Jenkins - 1af
Ar y newyddion: 2il
Generation Game: 4ydd
Canu: 4ydd
Room: 5ed

Llongyfarchiadau enfawr i bawb wnaeth gystadlu a chynrychioli’r clwb yn y Rali! Good job!

Stori llawn...

Chwaraeon y Sir 2017

Stori llawn...

Swyddogion Newydd CFfI Ceredigion 2017-2018

Ar y 16eg o Fawrth, cynhaliwyd Ddawns Dewis Swyddogion blynyddol CFfI Ceredigion yng nghwesty Llanina, Llanarth. Bu llwyddiant i aelod o’r clwb wrth i Elin haf jones cael ei dewis yn frenhines y sir am y flwyddyn.Llongyfarchiadau mawr i ti Elin a phob lwc am y flwyddyn sydd i’w ddod. Edrychwn ymlaen i dy weld ar lwyfan y Rali yn felinfach.

Stori llawn...

Panto 2017

Bu wythnos o gystadlu yn Theatr Felinfach ac erbyn ddiwedd y cystadlu, fe wnaeth y clwb berfformio i safon uchel. Ennillodd y clwb y set orau ar perfformiad technegol orau - Llongyfarchiadau mawr! Diolch yn fawr i Pete a y criw am ysgrifennu y panto ac am ein dysgu.

Stori llawn...

Cinio Blynyddol CFfI Llanwenog

Cynhaliwyd Cinio Blynyddol y Clwb yng Ngwesty’r feathers, Aberaeron ar y 27ain o Ionawr. Roedd yn noson llawn dathlu llwyddiant y clwb dros y flwyddyn, roedd y bwyd yn flasus iawn ac mi blesiodd bawb. Cafwyd araith gan llywydd y clwb sef Eilir, Tandderi, yn son am holl lwyddiant a chanlyniadau’r cystadleuthau yr oedd y clwb wedi cystadlu ynddynt dros y flwyddyn. Cyhoeddwyd Lauren Jones fel Aelod Hyn Mwyaf Gweithgar y Clwb, a Elin Davies fel Aelod Iau Fwyaf Gweithar y Clwb am y flwyddyn.

Stori llawn...

Siarad Cyhoeddus Cymraeg

Cynhaliwyd y gystadleuaeth Siarad Cyhoeddus Cymraeg ar gampws Theatr Felinfach ar y 21ain o Ionawr. Fe ddaeth y clwb yn 3ydd ar ddiwedd y cystadlu.
Dyma’r canlyniadau:

DAN 14
Cadeirydd: Sioned Fflur 1af
Darllen: 3ydd Ffion a 1af Sioned Fflur
Tim Llanwenog B yn 2il, roedd y tim yn cynnwys- Lleucu, Lois a Luned
1af Llanwenog A, Sioned Fflur, Ffion a Hafwen
Sioned Fflur a Ffion yn mynd ymlaen i gynrychioli Cymru.

DAN 16
Cadeirydd: 2il Hanna

DAN 21
Cadeirydd: 2il Meinir

DAN 26
Cadeirydd - cydradd 3ydd Sioned
Tim 3ydd

Stori llawn...

Siarad Cyhoeddus Saesneg

Bu’r cystadlu yn llwyddiannus i G.Ff.I Llanwenog wrth i’r clwb dod yn gydradd 1af ar ddiwedd y dydd.
Dyma’r canlyniadau;

DAN 14
Cadeirydd - cydradd 3ydd Lleucu a Sioned Fflur
Darllenydd - cydradd 2il Sioned Fflur ( sioned yn mynd i gynrychioli Ceredigion yn y tîm dan 14 yng Nghymru )
Tim Llanwenog B yn cynnwys: Sioned Fflur, Ffion, a Carys yn 2il

DAN 16
Siaradwr - Elin yn 2il
Diolchydd - Ben 1af ( Ben yn mynd ymlaen i gynrychioli tîm dan 16 yng Nghymru )
Tim Llanwenog B: Cydradd 2il ( Elin, Hafwen a Nia )

DAN 21
Cadeirydd - Meleri 2ail
Tim Llanwenog A: Meleri, Lauren, Twm a Rhys yn 3ydd

DAN 26
Cadeirydd - Luned Mair 1af

Stori llawn...

Chwaraeon Dan Do

Fe fu llwyddiant arall i’r Clwb wrth iddynt ennill ar ddiwedd y cystadlu yn y Chwaraeon dan do a chafodd ei gynnal yn Llanddewi brefi. Llongyfarchiadau i bawb.

Stori llawn...

Eisteddfod CFfI Cymru 2017

Derbyniodd CFfI Llanwenog canlyniadau arbennig yn Eisteddfod C.Ff.I Cymru. Cynhaliwyd yr Eisteddfod ar yr 18fed o Dachwedd, yn Landudno.
Bu nifer fawr o aelodau’r clwb yn cystadlu y flwyddyn hon, mewn sawl cystadleuaeth.

Stori llawn...

Eisteddfod 2017

 

 

Stori llawn...

Diwrnod Maes 2018

Ymddangosodd ddiwrnod maes ym Mart Tregaron ar y 10fed o Hydref, 2015 unwaith yn rhagor yn llwyddiannus i GFfI Llanwenog wrth ddod yn 3ydd ar ddiwedd y cystadlu. Dyma’r canlyniadau:

BARNU STOC
- Dan 18; Elin Davies, Owain Jones, Osian Davies a Ben lewis.

FFENSIO IAU
- Osian Davies, Ben Lewis a Gruff Tomos

TRIMIO OEN
- Rhys Williams

ADDURNO COEDEN NADOLIG
- Lleucu Rees a Teleri Evans

TRACTOR & LOADER
- Tomos Evans

CHICKEN JOINTING
Elin Davies

FFERM FACTOR
Elin Davies a Nia Morgans

 

Stori llawn...